ID Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày phát hành Tải về
141//2018/NĐ-CP(Tiếng Việt) NGHỊ ĐỊNH 41//2018/NĐ-CP12/03/2018
22715/QĐ-BTC277 Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản04/09/2018
33000280 Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản
42715/QĐ-BTC267 Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản20011225
52715/QĐ-BTC261 Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản20121225
62715/QĐ-BTC260 Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản20121204
72715/QĐ-BTC258 Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản20121229
82715/QĐ-BTC257 Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản20121015
92715/QĐ-BTCQuyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản20121229