Hiện tại, Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về tư vấn tài chính như sau:

Tư vấn xây dựng Điều lệ hoạt động công ty theo mô hình hiệu quả
Tư vấn xây dựng Quy chế tài chính công ty, quy chế hoạt động HĐQT, BGĐ, BKS…
Tư vấn thiết lập và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp
Tư vấn lựa chọn mô hình doanh nghiệp tổ chức sử dụng vốn hiệu quả
Tư vấn xây dựng quy trình tính giá thành sản phẩm sản xuất qua nhiều công đoạn
Tư vấn xây dựng đơn giá tiền lương, quy chế tiền lương, thưởng trong công ty
Tư vấn về huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế khác.
Phân tích báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp khi đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.
Tham gia đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh dưới góc độ tài chính.
Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp
Định giá tài sản và thương hiệu
Tư vấn mua, bán, chia và sáp nhập doanh nghiệp

Bài viết trước đó Dịch vụ kiểm toán
Bài viết sau đó Dịch vụ kế toán